1395 آذر 18 پنجشنبه English فارســی
  شاخص هاي بورس تهران

 

 

بازده کل و یا بازده دوره نگهداری، قابل مقایسه ترین معیار سنجش نتیجه یک سرمایه‌گذاری، صرف نظر از نوع دارائیهای مورد سرمایه گذاری است.

بازده سهام از دو قسمت تشکیل می شود:

  • بازده ناشی از دریافت سود سهام( سود نقدي)
  • بازده ناشی از تغییرات قیمت سهام(سود سرمايه‌اي)

نرخ بازده هم برای دوره‌های گذشته و هم برای دوره های آینده قابل محاسبه است. چنانچه شما سهمی را درابتدای یک دوره زمانی خریداری نمائید، بازده دوره نگهداری یا بازده کل از فرمول زیر استخراج می گردد.

اگر Dt سود نقدي سهم در يك دوره مالي و Pt و Pt-1 قيمت سهم  در ابتدا و انتهاي دوره مالي يادشده باشد آنگاه درامد سهم(E) برابر است با:

Et = Dt + (Pt - Pt-1)

با تقسيم اين معادله بر Pt-1 ، بازده سهم(Y) در طول دوره به دست مي‌آيد:

 

Yt = (Dt/ Pt-١) + (Pt - Pt-١) / Pt-١

 

چنانکه پیداست، بازدهی سهم هميشه مثبت نیست؛ و بسته به میزان تغییرات قیمتی در دوره

نگهداری و میزان پرداخت سودنقدی در پایان دوره مالی ممکن است مثبت،  صفر یا حتی منفی شود.

قسمت دوم معادله بالا نشان دهنده تغييرات قيمت سهم است كه با ضرب آن در تعداد سهام شركت‌هاي پذيرفته شده، مي‌توان بازده قيمتي كل بازار را به صورت ميانگين وزني به دست آورد:

Pit = قیمت شرکت iام در زمان t

 qit = تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان t

Dt = عدد پایه در زمان t که در زمان مبداء برابر pioqio∑ بوده است

Pio = قیمت شرکت iام در زمان مبدأ

 qio = تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان مبدأ

n = تعداد شرکت‌های مشمول شاخص

به عبارت ديگر :

 

 

 

شاخص قیمت بورس تهران، قيمت سهام تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را در برمی‌گیرد و در صورتی که نماد شرکتی بسته باشد یا برای مدتی معامله نشود، قیمت آخرین معامله آن در شاخص لحاظ می‌گردد.

 

 

مثال:

فرض می شود که فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس شامل 3 شرکت با اطلاعات زیر باشد:

 

شرکت

تعداد سهام منتشره

قيمت پايه

الف

1.000.000

4.500

ب

2.000.000

6.000

ج

1.200.000

4.000

 

از آن جا که در تاریخ مبدأ، ارزش جاری و ارزش پایه سهام یکسان است، ارزش جاري و ارزش پايه سهام برابر هم خواهد بود:

 

شرکت

ارزش جاری (پایه) سهام (ریال)

الف

4.500.000.000

ب

12.000.000.000

ج

4.800.000.000

جمع

21.300.000.000

 

حال می توان شاخص قیمت را از تقسيم ارزش جاري( 21.300.000.000) به ارزش پايه(21.300.300.300) ضرب در 100 به دست آورد كه زمان پایه یا تاریخ مبدأ برابر با عدد 100 خواهد بود.

 

حال اگر سهام شرکت‌ها مورد معامله قرار گیرند و سهام شرکت‌های ”الف“ و ”ب“ به ترتیب 500 و 2000 ریال افزایش و سهام شرکت ”ج“ 1000 ریال کاهش یابد اطلاعات شرکت ها برای محاسبه شاخص به صورت زیر است:

 

شرکت

تعداد سهام منتشره

قيمت پايه

ارزش بازار

الف

1.000.000

5.000

5.000.000.000

ب

2.000.000

8.000

16.000.000.000

ج

1.200.000

3.000

3.600.000.000

 

در اين حالت، شاخص برابر 4/115 خواهد بود.

 100 * (21.300.000.000/ 24.600.000.000)           

 

شاخص قیمت نمایانگر روند عمومی قیمت در میان شرکت‌های مورد بررسی است و باید از تغییرات قیمت و نه پارامترهای دیگر متأثر شود. توجه به فرمول شاخص نشان می‌دهد که در محاسبة آن‌ افزون بر قیمت، میزان سهام منتشره نیز تأثیر گذارند. از این رو شاخص‌ باید در صورت تغییرات سهام منتشره که معمولاً از افزایش سرمایه (از محل آورده نقدی)، ناشی می‌شود به گونه‌ای تعدیل شوند که تغییرات مزبور مقدار شاخص را متأثر نسازند. این تعدیلات در مخرج کسر رخ می‌دهد.

 

شاخص قیمت و بازده نقدی

شاخص قیمت و بازده نقدی یا همان شاخص درآمد کل با نماد TEDPIX از فروردین 1377 در بورس تهران محاسبه و منتشر شده است. تغییرات این شاخص نشانگر بازده کل بورس است و از تغییرات قیمت و بازده نقدی پرداختی، متأثر می‌شود. این شاخص کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را در بردارد و شیوه وزن‌دهی و محاسبه آن همانند شاخص کل قیمت (TEPIX) است و تنها تفاوت میان آن دو در شیوه تعدیل آن‌ها است به گونهاي كه شاخص TEDPIX در زمان پرداخت سود نقدي هم تعديل مي‌شود. به عبارت ديگر اين شاخص نشان دهنده بازده كل كسب شده از سرمايه‌گذاري است در حالي كه TEPIX فقط بازده حاصل از تغييرات قيمت يا سود سرمايه‌اي را نشان مي‌دهد.

  

 

شاخص بازده(سود) نقدی

شاخص بازده نقدی که با نماد تدیکس(TEDIX) نشان داده می شود، بیانگر سطح عمومی بازده(سود) نقدی پرداختی شرکت‌ها است و از تقسیم پایه شاخص کل قیمت بر پایه شاخص قیمت و بازده نقدی، به دست می‌آید.

شاخص صنایع

شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران در صنایع مختلفی طبقه‌بندی شده‌اند. این طبقه‌بندی که براساس روش ISIC صورت می‌گیرد، منجر به تفکیک 36 صنعت در بورس تهران تا ارديبهشت ماه 1384 شده است. بورس تهران اقدام به محاسبة شاخص قیمت برای هر صنعت می‌کند که همگی با فرمولی مشابه شاخص کل قیمت محاسبة می‌شوند.در یک تفکیک کلی‌تر، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران به دو گروه صنعت و مالی تقسیم شده‌اند که گروه مالی در برگیرندة شرکت‌های صنعت واسطه‌گری‌های مالی و گروه صنعت شامل کلیة شرکت‌های بورس به جز واسطه‌گری‌های مالی است. بورس تهران به محاسبة شاخص قیمت برای این دو گروه کلی نیز می‌پردازد که با نام شاخص مالی و شاخص صنعت منتشر می‌شوند و هر دو در طراحی، محاسبه و تعدیل از معیارهای شاخص کل قیمت پیروی می‌کنند.

 

براي اطلاع بيشتر در مورد چگونگي محاسبه شاخص هاي بورس تهران كليك كنيد
 
 
 

  

. .
©2011 All rights reserved. Powered by IT Department of TSE. جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.