اوراق بدهی درج شده در سال 1392

(براي دريافت امیدنامه، بر روي نام هر شركت كليك كنيد) 

(همچنين جهت دريافت ساير پيوست‌هاي اوراق بدهی، بر روي تاريخ درج كليك كنيد)

(جهت دریافت جدول سود، بر روی تاریخ سررسید کلیک کنید)

   

رديف

نام شركت

تاريخ درج

تاريخ عرضه

تاريخ سررسيد

تعداد دفعات دیرکرد در پرداخت   میانگین تعداد روزهای تأخیر

1

اوراق مشارکت سينا دارو

1392/04/24

1392/04/29

1396/04/29

   
 2 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله مختلط سپهر اندیشه نوین(صنوین)   1392/10/08  1392/10/15      

 

اوراق بدهی درج شده در سال 1391

(براي دريافت اميدنامه، بر روي نام هر شركت كليك كنيد) 

(همچنين جهت دريافت ساير پيوست‌هاي اوراق بدهی، بر روي تاريخ درج كليك كنيد)

   

رديف

نام شركت

تاريخ درج

تاريخ عرضه

تاريخ سررسيد

 تعداد دفعات دیرکرد در پرداخت میانگین تعداد روزهای تأخیر 

1

اوراق مشارکت ايراني اتومبيل سايپا

1391/05/17

1391/05/22

1395/05/22

   

 

اوراق بدهی شده در سال 1390

(براي دريافت اميدنامه، بر روي نام هر شركت كليك كنيد) 

(همچنين جهت دريافت ساير پيوست‌هاي اوراق بدهی، بر روي تاريخ درج كليك كنيد)

   

رديف

نام شركت

تاريخ درج

تاريخ عرضه

تاريخ سررسيد

 تعداد دفعات دیرکرد در پرداخت میانگین تعداد روزهای تأخیر 

1

اوراق مشارکت شهرداري شيراز

1390/12/13

1391/03/08

1394/12/13

   

 

اوراق بدهی درج شده در سال 1393

(براي دريافت اميدنامه، بر روي نام هر شركت كليك كنيد) 

(همچنين جهت دريافت ساير پيوست‌هاي اوراق بدهی، بر روي تاريخ درج كليك كنيد)

(جهت دریافت جدول سود، بر روی تاریخ سررسید کلیک کنید)

   

رديف

نام شركت

تاريخ درج

تاريخ عرضه

تاريخ سررسيد

تعداد دفعات دیرکرد در پرداخت  میانگین تعداد روزهای تأخیر 

1

 گواهی سپرده ليزينگ رايان سايپا 93/06/19 93/06/25 95/12/24    
 2 صکوک اجاره فولاد كاوه جنوب كيش  93/06/26   93/06/31 97/06/31    
 3 اوراق مشارکت شهرداري شيراز   93/08/06  93/08/27  96/12/18  4
 4 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی سهام فیروزه آسیا (فیروزه)   1393/10/23 1393/11/07       
 5  صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سهام پاداش سهامداری توسعه  (سپاس) 1393/12/13  1393/12/16       
 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله شاخصی سهام تجارت شاخص کاردان (کاردان)  1393/11/20  1393/11/27      

 


اوراق بدهی شده در سال 1394

(براي دريافت اطلاعیه پذیره نویسی، بر روي نام هر شركت كليك كنيد) 

(همچنين جهت دريافت ساير پيوست‌هاي اوراق بدهی، بر روي تاريخ درج كليك كنيد)

(برای دریافت جدول سود، بر روی تاریخ سررسید کلیک کنید)

   

رديف

نام شركت

تاريخ درج

تاريخ عرضه

تاريخ سررسيد

تعداد دفعات دیرکرد در پرداخت  میانگین تعداد روزهای تأخیر

1

صکوک مرابحه بنا گستر کرانه 94/03/20 94/03/25 96/03/25    
 2 اوراق مشارکت شهرداری سبزوار 94/05/24  94/05/27 97/11/12 8 32 
 3 اوراق مشارکت شهرداری شیراز 1394/6/23  1394/7/15 1397/11/3 7 33 
 4 اوراق مشارکت شهرداری اصفهان  1394/8/4  1394/8/20  1397/12/29 
 5 صکوک اوراق سفارش ساخت-صنعتی و معدنی توسعه ملی  1394/8/27  1394/9/2  1397/9/2    
اوراق مشارکت شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کارکنان صنعت نفت   1394/10/26  1394/10/30  1398/10/30    
اوراق مشارکت شرکت ملی نفت ایران مغرب9712  1394/12/19   1394/12/25  1397/12/25    
  اوراق مشارکت شرکت ملی نفت ایران مپارس712   1394/12/19  1394/12/25 1397/12/25     
             

 


 

 

 

اوراق بدهی شده در سال 1395

(براي دريافت اطلاعیه پذیره نویسی، بر روي نام هر شركت كليك كنيد)

(همچنين جهت دريافت ساير پيوست‌هاي اوراق بدهی، بر روي تاريخ درج كليك كنيد)

(برای دریافت جدول سود، بر روی تاریخ سررسید کلیک کنید)

   

رديف

نام شركت

تاريخ درج

تاريخ عرضه

تاريخ سررسيد

تعداد دفعات دیرکرد در پرداخت   میانگین تعداد روزهای تأخیر 

1

اوراق صکوک اجاره شرکت خدمات
 ارتباطی رایتل (صایتل 902)

1395/02/13
1395/02/14
1399/02/14
   
2 اوراق مشارکت شهرداری اصفهان

(مصفا9712
)
1395/03/17 1395/03/22 1397/12/25  3
3 اوراق مشارکت شهرداری مشهد(مشهد612) 1395/05/24 1395/05/30 1396/12/27 43 
4 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بادرآمدثابت پارندپایدارسپهر(پارند) 1395/04/12 1395/04/19
   
5 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله زمین وساختمان مسکن(نارون) 1395/06/02 1395/06/07
   
6 اوراق مشارکت شهرداری تهران(تهران 811) 1395/06/15 1395/06/17 1398/11/10 7 37 
7 اوراق مشارکت شهرداری تهران(تهران812) 1395/06/15 1395/06/17 1398/12/25  7 21 
8 اوراق مشارکت شهرداری تهران(مترو9812) 1395/07/18 1395/07/25 1398/12/25
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیان(کیان)  1395/08/19  1395/08/23       
10  اوراق صکوک مرابحه سایپا(صایپا998)  1395/08/24  1395/08/26  1399/08/26     
11  اوراق صکوک مرابحه سایپا (صایپا908)  1395/08/24  1395/08/26  1399/08/26     
12  صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت امین یکم فردا (امین یکم)  1395/09/02  1395/09/13       
13 اوراق مشارکت شهرداری مشهد    (مشهد 905) 1395/10/01 1395/10/05 1399/05/23  20
14  اوراق مشارکت شهرداری مشهد (مشهد995)  1395/10/14  1395/10/26   1399/05/23    
15  صندوق سرمایه گذاری قابل معامله زمین و ساختمان نگین شهر ری
(نگین) 
1395/10/20  1395/10/26       
16  اوراق مشارکت لیزینگ رایان سایپا
(رایان 911) 
1395/11/12  1395/11/18  1399/11/18     

 

 


 

 

 

اوراق بدهی شده در سال 1396

(براي دريافت اطلاعیه پذیره نویسی، بر روي نام هر شركت كليك كنيد)

(همچنين جهت دريافت ساير پيوست‌هاي اوراق بدهی، بر روي تاريخ درج كليك كنيد)

(برای دریافت جدول سود، بر روی تاریخ سررسید کلیک کنید)

   

رديف

نام شركت

تاريخ درج

تاريخ عرضه

تاريخ سررسيد

تعداد دفعات دیرکرد در پرداخت  میانگین تعداد روزهای تأخیر 

1

اوراق صکوک اجاره ایرانی تولید اتومبیل سایپا (صایپا143) 1396/3/3 1396/3/3 1400/3/3    
2 اوراق صکوک اجاره ایرانی تولید اتومبیل سایپا (صایپا 403) 1396/3/1 1396/3/3 1400/3/3    
3 اوراق اجاره شرکت بازرگانی سایپا یدک (صیدک 1404) 1396/04/04 1396/04/14 1400/04/10    
4 اوراق مشارکت شهرداری شیراز    (مشیر 9911) 1396/04/11 1396/04/28 1399/11/30   1  54
5 اوراق مشارکت پتروشیمی گچساران (مگچسا 104) 1396/04/24 1396/04/28 1401/04/28    
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (کمند)  1396/05/03  1396/05/07       
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله با درآمد ثابت فیروزه آسیا (فیروزا) 1396/09/27  1396/10/04       
 8 اوراق صکوک اجاره معدنی و صنعتی گل گهر (صگل 1411)  1396/11/10  1396/11/11  1400/11/11     
اوراق صکوک اجاره معدنی و صنعتی گل گهر (صگل411)  1396/11/10  1396/11/11  1400/11/11     
10   اوراق صکوک مرابحه ایران خودرو (صخود 412) 1396/11/30  1396/12/05   1400/12/05    
11  اوراق صکوک مرابحه ایران خودرو (صخود 1412)  1396/11/30  1396/12/05  1400/12/05     
12   اوراق صکوک مرابحه ایران خودرو (صخود 0012) 1396/11/30  1396/12/05  1400/12/05     

 

 


 

 

 

اوراق بدهی شده در سال 1397

(براي دريافت اطلاعیه پذیره نویسی، بر روي نام هر شركت كليك كنيد)

(همچنين جهت دريافت ساير پيوست‌هاي اوراق بدهی، بر روي تاريخ درج كليك كنيد)

(برای دریافت جدول سود، بر روی تاریخ سررسید کلیک کنید)

   

رديف

نام شركت

تاريخ درج

تاريخ عرضه

تاريخ سررسيد

تعداد دفعات دیرکرد در پرداخت میانگین تعداد روزهای تأخیر 

1

صندوق سرمایه گذاری در سهام افق ملت 1397/02/01 1397/02/05    
اوراق اجاره  مخابرات ایران  1397/02/26  1397/02/30   1401/02/30
اوراق اجاره سایپا (صایپا104) 1397/04/27  1397/04/30   1401/04/30    
اوراق مشارکت لیزینگ رایان سایپا (رایان 106)  1397/06/03  1397/06/05   1401/06/05    
 اوراق مرابحه سایپا (صایپا 012) 1397/12/18  1397/12/20  1401/12/20     
اوراق مرابحه سایپا (صایپا 112)  1397/12/18  1397/12/20  1401/12/20     
اوراق مرابحه سایپا (صایپا 412)  1397/1/18  1397/12/20   1401/12/20    
8 اوراق اجاره صنایع پتروشیمی خلیج فارس (صفارس 412)  1397/12/20  1397/12/22   1400/12/22