آخرین به روزرسانی آمار معاملات:  ۱۳۹۴/۴/۱۶  ۰۹:۲۴
 
اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار
جستجو:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...
نمادموضوعشركتتاریخ و ساعت
اخابر تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مخابرات ايران ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۹:۲۲:۲۴
پلاست لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي پلاستيران ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۹:۱۶:۱۰
ونيرو تغيير مشخصات کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي (به پیوست) سرمايه گذاري نيرو ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۹:۰۹:۱۳
وآرين صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) توسعه اقتصادي آرين ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۹:۰۷:۴۱
فسلير خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه (به پیوست) سوليران ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۸:۵۷:۲۲
ثشرق مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام سرمايه گذاري مسکن شمال... ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۸:۵۲:۴۲
کفپارس آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده فرآورده هاي نسوز پارس ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۸:۵۱:۵۱
فروس تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحیه) فروسيليس ايران ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۸:۴۷:۴۰
لبوتان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۳ ماهه صنعتي بوتان ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۸:۳۷:۳۸
لبوتان اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ صنعتي بوتان ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۸:۳۶:۱۰
وآفرين مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه بيمه کارآفرين ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۸:۳۵:۵۸
کفپارس آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده فرآورده هاي نسوز پارس ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۸:۲۹:۵۵
خبهمن خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به ۹۳/۱۲/۲۹ (به پیوست) گروه بهمن ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۸:۱۸:۰۹
آينده صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي نشده) بازرگاني صنعتي آينده س... ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۲:۰۵:۲۱
آينده گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بازرگاني صنعتي آينده س... ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ ۰۲:۰۴:۰۰
خکار تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ايرکا پارت صنعت (کاربر... ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۲۳:۴۳:۲۸
لسرما صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) صنايع سرما آفرين ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۲۳:۰۱:۲۸
مفاخر گزارش فعاليت هيئت مديره دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ توسعه فناوري اطلاعات خ... ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۲۱:۴۲:۳۰
ختور صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده)(اصلاحیه) رادياتور ايران ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۹:۵۷:۲۶
قپيرا اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالي منتهي به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسي شده) فرآورده هاي غذايي و قن... ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۹:۳۰:۵۸
وکار2 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت ليزينگ کارآفرين) ليزينگ کارآفرين ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۸:۴۷:۱۱
وبانک47 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت سرمايه گذاري شفادارو) سرمايه گذاري شفادارو ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۸:۰۵:۵۱
فروس تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ فروسيليس ايران ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۷:۴۳:۴۶
وبانک15 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت ليزينگ سرمايه گذاري بانک ملي) ليزينگ سرمايه گذاري با... ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۷:۳۹:۴۷
صندوق س... نامه ها و گزارش هاي نهادهاي مالي دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ (جهت ارائه به حسابرس) صندوق سرمايه گذاري مشت... ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۷:۳۷:۴۸
خساپا13 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت توليد رينگ سايپا) توليد رينگ سايپا ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۷:۳۰:۲۵
قصفها صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) قند اصفهان ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۷:۲۶:۵۱
حسينا صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده)(اصلاحیه) توسعه خدمات دريايي و ب... ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۷:۰۸:۳۴
بيمه ملت زمان تشکيل جلسه هيئت‌مديره در خصوص افزايش سرمايه(اصلاحیه) بيمه ملت ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۶:۵۶:۳۳
وصندوق4 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت کارخانجات توليدي تهران) کارخانجات توليدي تهران ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۶:۴۲:۳۴
بيمه ملت مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه بيمه ملت ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۶:۳۶:۵۹
صندوق س... نامه ها و گزارش هاي نهادهاي مالي دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۲/۲۲(اصلاحیه) صندوق سرمايه گذاري آتي... ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۶:۳۰:۴۰
قنقش تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه) قند نقش جهان ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۶:۳۰:۳۱
خمهر مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه مهرکام پارس ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۶:۳۰:۱۶
خمحرکه آمار توليد و فروش خرداد ماه ۱۳۹۴ (به پيوست) (به پیوست) صنعتي نيرو محرکه ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۶:۲۲:۳۸
ختور گزارش کنترلهاي داخلي شرکت رادياتور ايران براي سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ (به پیوست) رادياتور ايران ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۶:۲۱:۳۵
وبانک27 صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسي شده) (شرکت ملي ريسباف) ملي ريسباف ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۶:۱۵:۴۱
کگاز آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شيشه و گاز ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۶:۱۱:۲۶
صندوق س... نامه ها و گزارش هاي نهادهاي مالي دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ (جهت ارائه به حسابرس) صندوق سرمايه گذاري مشت... ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۶:۱۰:۵۶
حرهشا تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹(اصلاحیه) رهشاد سپاهان ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ ۱۶:۰۶:۵۹
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

دسترسی به آرشیو اطلاعيه هاي سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ۸۹/۲/۱۴ به قبل
 . 
©2014 All rights reserved. Powered by IT Department of TSE. جهت مشاهده سريعتر وب سايت از مرورگر Firefox استفاده نماييد.