ايركا پارت صنعتخكار1 | {{symbolStaticInfo.state}}  |  {{additionalState}} 

 • آخرین معامله :
 • {{headerDynamicInfo.lastTrade}}

{{headerDynamicInfo.updateTime}} {{headerDynamicInfo.lastPercent}}

{{cashData.bm.d}}{{cashData.rgh}}{{cashData.bm.u}}
قیمت پایانی :{{cashData.ghp.p}}   {{cashData.ghp.v}}دفعات معامله :{{cashData.dm}}
بازه تغییر :
{{cashData.bt.u}}
{{cashData.bt.d}}
حجم معاملات :{{cashData.hmo}}
آغازین :{{cashData.agh}}ارزش معاملات :{{cashData.arm}}
روز قبل :{{cashData.rgh}}تاثیر در شاخص :{{cashData.tds}}بازه مجاز :{{cashData.bm.u}} - {{cashData.bm.d}}قیمت پذیره نویسی:{{etfStaticData.qpazireNevisi}}
: EPS
{{cashData.ttm}}EPS بر مبنای سود و زیان 12 ماهه اخیر (TTM) محاسبه شده است. برای اطلاعات بیشتر به کدال مراجعه کنید.
حجم مبنا :{{cashData.hma}}
: P/E{{cashData.ttmpe}}تعداد سهام :{{cashData.ts}}
NAV ابطال:{{cashData.nav}}بازه مجاز :{{cashData.bm.u}} - {{cashData.bm.d}}ارزش بازار :{{cashData.arb}}
مشخصات اوراق
52 هفته :
{{cashData.f2.u}}
{{cashData.f2.d}}
قیمت
پذیره نویسی:
{{debtStaticData.gh_p}}تاریخ
پذیره نویسی:
{{debtStaticData.t_p_n.replace(',', '')}}
مشخصات اوراق
محدودیت‌های معاملاتی
حداقل حجم
هر سفارش(ورقه) :
{{debtStaticData.h_h_s}}حداکثر خرید
هر شخص حقوقی(ورقه) :
{{debtStaticData.h_kh_ho}}
حداکثر حجم
هر سفارش(ورقه) :
{{debtStaticData.hk_h_s}}حداکثر خرید
هر شخص حقیقی(ورقه) :
{{debtStaticData.h_kh_ha}}
مضارب
هر سفارش:
{{debtStaticData.m_s}}
جدول مواعد
پرداخت سود:
دریافتجدول سود
روزشمار:
دریافت
شرایط بازارگردانی
سقف تعهدات معاملات روزانه (ورقه) :{{debtStaticData.s_t_m_k}}تعهد خرید کف قیمتی (ریال) :{{debtStaticData.t_kh_k}}
سقف خرید از هر کد معاملاتی (ورقه) :{{debtStaticData.s_t_kh_k}}
دامنه نوسان روزانه (درصد):{{debtStaticData.d_n_r_h}}سقف تعهد معاملات روزانه(ورقه):{{debtStaticData.s_t_m_h}}
دامنه مظنه (درصد):{{debtStaticData.d_m_h}}سفارش انباشته (ورقه):{{debtStaticData.s_a_h}}
روش:{{debtStaticData.ravesh}}
نوعحجمدرصدتعداد
خریدحقیقیحقوقیمجموع{{kh.vol}}{{kh.per}}{{kh.am}}
فروشحقیقیحقوقیمجموع{{f.vol}}{{f.per}}{{f.am}}
محدودیت‌های معاملاتی
حداقل تغییر قیمت
هر سفارش(ریال):
{{etfStaticData.htqhs}}حداقل حجم خرید
هر شخص حقیقی(واحد):
{{etfStaticData.hhxhaqiqi}}
حداقل حجم
هر سفارش(واحد):
{{etfStaticData.hhhsh}}حداکثر حجم خرید
هر شخص حقیقی(واحد):
{{etfStaticData.hxhxhaqiqi}}
حداکثر حجم
هر سفارش(واحد):
{{etfStaticData.hxhhsh}}حداقل حجم خرید
هر شخص حقوقی(واحد):
{{etfStaticData.hhxhoququi}}
مضارب
هر سفارش(واحد):
{{etfStaticData.mzhsh}}حداکثر حجم خرید
هر شخص حقوقی(واحد):
{{etfStaticData.hxhxhoquqi}}
شرایط بازارگردانی
روش بازارگردانی:{{etfStaticData.raveshbaz}}دامنه نوسان
روزانه(واحد):
{{etfStaticData.dmnr}}
بازارگردان:{{etfStaticData.bazargardan}}دامنه مظنه(درصد):{{etfStaticData.damanemazane}}
کارگزار بازارگردان:{{etfStaticData.kargozarbazargardan}}حداقل معاملات
روزانه(واحد):
{{etfStaticData.hmamelatrzn}}
جدول مظنه
بازارگردانی:
{{etfStaticData.jdvmazanebaz}}حداقل سفارش
انباشته(واحد):
{{etfStaticData.hshanbashte}}
قیمت تسویه روزانه :{{futureData.gtr_p}}  {{futureData.gtr_a}}دفعات معامله :{{futureData.dm}}
بازه تغییر :
{{futureData.bt_u}}
{{futureData.bt_d}}
حجم معاملات :{{futureData.hm}}
آغازین :{{futureData.ag}}ارزش معاملات :{{futureData.am}}
روز قبل :{{futureData.rg}}اندازه قرارداد :{{futureData.ang}}
بازه مجاز :{{futureData.bm_u}} - {{futureData.bm_d}}
روزهای باقی مانده تا سررسید :{{futureData.r_b}}روزتعداد موقعیت های باز :{{futureData.tm}}
اطلاعیه معاملاتی:دریافتاطلاعیه تعدیلات دارایی پایه:دریافت
سایر مشخصات قرارداد
محدودیت‌های معاملاتی
دامنه نوسان:{{futureStaticData.dn}}مضارب هر سفارش(واحد):{{futureStaticData.mazhs}}
حداقل حجم
هر سفارش(قرارداد):
{{futureStaticData.hq_h_s}}حداقل تغییر قیمت
هر سفارش(ریال):
{{futureStaticData.ht_q_h_s}}
حداکثر حجم
هر سفارش(قرارداد):
{{futureStaticData.hx_h_S}}
تضامین
ضریب وجه
تضمین اولیه:
{{futureStaticData.zvta}}ارزش معاملاتی قراردادنسبت حداقل
وجه تضمین :
{{futureStaticData.nvta}}وجه تضمین لازم
ضریب وجه
تضمین لازم:
{{futureStaticData.zvtl}} ارزش بازار قراردادسقف وثیقه
قابل دریافت از مشتری :
{{futureStaticData.s_v_gh}}
ضریب گرد
کردن:
{{futureStaticData.zgrd}} ریال
قیمت تسویه روزانه:{{tradeOptionData.gtr_p}}  {{tradeOptionData.gtr_a}}دفعات معامله:{{tradeOptionData.dm}}
بازه تغییر:
{{tradeOptionData.bt_u}}
{{tradeOptionData.bt_d}}
حجم معاملات:{{tradeOptionData.hm}}
آغازین:{{tradeOptionData.ag}}ارزش معاملات:{{tradeOptionData.am}}
روز قبل:{{tradeOptionData.rg}}اندازه قرارداد:{{tradeOptionData.ang}}
بازه مجاز:{{tradeOptionData.bm_u}} - {{tradeOptionData.bm_d}}
روزهای باقی مانده تا سررسید:{{tradeOptionData.r_b}}روزتعداد موقعیت های باز:{{tradeOptionData.tm}}
قیمت اعمال:{{tradeOptionData.qeyemal}}سایر مشخصات قرارداد
محدودیت‌های معاملاتی
دامنه نوسان:{{tradeOptionStaticData.dn}}مضارب
هر سفارش(واحد):
{{tradeOptionStaticData.mazhs}}
حداقل حجم
هر سفارش(قرارداد):
{{tradeOptionStaticData.minhhs}}حداقل تغییر
قیمت هر سفارش(ریال):
{{tradeOptionStaticData.mintqhs}}
حداکثر حجم
هر سفارش(قرارداد):
{{tradeOptionStaticData.maxhhs}}
تضامین
وجه تضمین
اولیه:
{{tradeOptionStaticData.v_t_a}}وجه تضمین
لازم:
{{tradeOptionStaticData.v_t_l}}
حداقل وجه
تضمین:
{{tradeOptionStaticData.h_v_t}}سقف وثیقه قابل
دریافت از مشتری:
{{tradeOptionStaticData.s_v_gh}}
قیمت پایانی :{{optionData.gtr_p}}  {{optionData.gtr_a}}دفعات معامله :{{optionData.dm}}
بازه تغییر :
{{optionData.bt_u}}
{{optionData.bt_d}}
حجم معاملات :{{optionData.hm}}
آغازین :{{optionData.ag}}ارزش معاملات :{{optionData.am}}
روز قبل :{{optionData.rg}}قیمت اعمال:{{optionStaticData.qeyemal}}
روزهای باقی مانده
تا سررسید:
{{optionStaticData.rb}}روزمشخصات اوراق
محدودیت‌های معاملاتی
حداقل حجم هر سفارش (ورقه):{{optionStaticData.hhhs}}حداقل تغییر قیمت هر سفارش (ریال):{{optionStaticData.htghey}}
حداکثر حجم هر سفارش (ورقه):{{optionStaticData.hxhhs}}سقف خرید هر شخص حقیقی (ورقه):{{optionStaticData.skh}}
مضارب هر سفارش (واحد):{{optionStaticData.mazhs}}سقف خرید هر شخص حقوقی (ورقه):{{optionStaticData.skhHogh}}

نسبت خریدار به فروشنده

 • {{cashData.kh_p}}%
 •  
 • خریدار
 •  - 
 • {{cashData.f_p}}%
 •  
 • فروشنده
مشخصات اوراق
تاریخ شروع : {{optionStaticData.t_s}}کل حجم عرضه (ورقه):{{optionStaticData.kha}}
تاریخ پایان : {{optionStaticData.t_p}}کارگزار عرضه کننده : {{optionStaticData.kak}}
تاریخ اعمال : {{optionStaticData.t_e}}حداقل حجم عرضه روزانه (ورقه):{{optionStaticData.hha}}
عرضه کننده : {{optionStaticData.ash}}
شرایط تسویه تعهدات در تاریخ اعمال: {{optionStaticData.shtt}}
مشخصات اوراق
شماره اطلاعیه در سایت بورس :{{debtStaticData.she}}نرخ اوراق :{{debtStaticData.no}}تاریخ انتشار : {{debtStaticData.t_e}}
مواعد پرداخت سود (ماه) :{{debtStaticData.mps}}تعداد اوراق منتشره :{{debtStaticData.tom}}تاریخ سررسید : {{debtStaticData.t_s}}
قیمت اسمی (میلیون ریال) :{{debtStaticData.ghe}}مدت اوراق (سال) :{{debtStaticData.mo}}ناشر : {{debtStaticData.n}}
تاریخ اطلاعیه در سایت بورس: {{debtStaticData.t_ed}}بازارگردان : {{debtStaticData.bg}}
تقاضا
YTM (%)قیمتتعدادحجم
{{YTM.bid[$index]}}{{bidRow.val[0]}}{{bidRow.val[1]}}{{bidRow.val[2]}}
عرضه
YTM (%)قیمتتعدادحجم
{{YTM.ask[$index]}}{{askRow.val[0]}}{{askRow.val[1]}}{{askRow.val[2]}}
YTM
قیمت پذیره نویسی{{debtStaticData.gh_p}}قیمت پایانی{{cashData.ghp.v}}آخرین معامله{{headerDynamicInfo.lastTrade}}
{{debtYTM.pazir}}{{debtYTM.ghp}}{{debtYTM.akhm}}
 • نمودار تغییر قیمت
 • نمودار تغییر YTM
 • بازه :
 • 1 هفته
 • 1 ماه
 • 3 ماه
 • 6 ماه
 • 1 سال
 • همه
اوراق همگروهنمادهای زیر گروه هم ماهنمادهای همگروهنمادهای همگروهشرکت های همگروه
نامفارسی نماد آتیاوراق (نماد)فارسی نماد اختیار معاملهشرکت (نماد)تاریخ معاملهتعدادحجمارزش معاملات (م ر)قیمت پایانی (ر)آخرین قیمت (ر)تغییر قیمت (ر)درصد تغییرارزش بازار (م ر)موقعیت های باز
{{company.n}}({{company.s}}){{number}}
{{nazerMsgItem[0]}}

{{nazerMsgItem[1]}}

{{nazerMsgItem[2]}}

تاریخ: {{shareHolderDate}}

نام سهامدارتعداد سهمدرصد سهمتغییرنمودار
{{SHItem.n}}{{SHItem.ts}}{{SHItem.ds}}{{SHItem.t}}
{{codalItem.w}}
ادامه
ردیفوضعیتتاریخ اعمال وضعیتدلایل
{{$index + 1}}{{record.status}}{{record.tarix}}
 • {{reason}}

سبد پایه مربوط به هر نماد آتی سبد سهام، در ابتدای هر روز معاملاتی و بر اساس اطلاعات بازار روز کاری قبل محاسبه و نمایش داده شده است. همچنین در طول دوره معاملاتی قرارداد، ترکیب سهام موجود در سبد پایه (نوع و تعداد) در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، مطابق با فصل ششم دستورالعمل «معاملات قرارداد آتی در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 16/12/1396 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار» تغییر می یابد:

 • تقسیم سود نقدی هر یک از ناشران سهام موجود در سبد مرجع
 • افزایش سرمایه هر یک از ناشران سهام موجود در سبد مرجع
 • تغییر ترکیب سبد مرجع به دلیل:
  1. تعدیل میزان سهام شناور آزاد هر یک از ناشران موجود در سبد مرجع (در صورتی¬که سهام موجود در سبد مرجع، بر اساس تعداد سهام شناور آزاد هر ناشر تعیین شده باشد.)
  2. به دلیل ورود ناشر جدید به این سبد یا خروج ناشر موجود از آن

سرمایه گذاران محترم برای کسب اطلاع از رویه محاسباتی تعداد سهام قابل تحویل فیزیکی هر ناشر موجود در سبد پایه به ازای هر قرارداد در هر روز معاملاتی، می توانند به اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی مربوط به هر نماد قرارداد آتی سبد سهام مراجعه نمایند.

ردیفنمادتعداد سهام قابل تحویل فیزیکی هر ناشر
درون سبد پایه به ازای هر قرارداد
{{$index + 1}}{{row.s}}{{row.cnt}}
ردیفنمادتعداد سهام هر ناشر
درون سبد مرجع
قیمت پایانی سهام هر ناشر
درون سبد مرجع (ریال)
ارزش بازار سهام هر ناشر
درون سبد مرجع (ریال)
{{$index + 1}}{{row.s}}{{row.issueRef}}{{row.cp}}{{row.cap}}
ارزش بازار سبد مرجع (ریال){{refsabadatiArr.total}}

{{file.n}}

سهامداران - نمودار{{shInfo.current_name}}

X

موردی یافت نشد !