ردیفنمادنام شرکتتاریخ شروع بازارگردانیدوره بازارگردانیبازارگردانکارگزار بازارگردانحداقل حجم سفارشحداقل حجم معامله روزانهدامنه نوسان
{{$index+1}}{{mm.sy}}{{mm.n}}{{mm.tsb}}{{mm.db}}{{mm.b}}{{mm.kb}}{{mm.hhs}}{{mm.hhm}}{{mm.dn}}