• تحت احتیاط و مشمول فرآیند تعلیق {{group1_all.length}} شرکت
 • تعلیق شده {{group2_all.length}} شرکت
 • رویه اجرایی مادۀ 38 و 39 مکرر دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار 
 • شرکت های مشمول فرآیند تعلیق: شرکت هایی هستند که به دلیل عدم رعایت برخی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار مشمول ماده 39 مکرر این دستورالعمل شده اند.
 • شرکت های مشمول تحت احتیاط: شرکت هایی هستند که مشمول بندهای ب و ج ماده 19 مکرر 1 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران شده اند.
 • ملاک زیان ده شدن عملکرد شرکت، برای ناشرانی که ملزم به تهیه صورت­های مالی تلفیقی هستند صورت سود و زیان تلفیقی ردیف "سود (زیان) قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی" و برای سایر شرکت‌ها "سود (زیان) خالص" است.

توجه:

نمادهای معاملاتی زیر قبل از تاریخ 96/10/09 و به استناد الزامات دستورالعمل های قبلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تعلیق شده اند.

ردیفنماد (نام شرکت)وضعیتتاریخ اعمال وضعیتدلایلاعضای هیئت مدیرهمدیرعامل
تحت احتیاطمشمول فرآیند تعلیق
{{(currentPage1 - 1) * pageSize + $index + 1}}{{uns.symbol}} ({{uns.cname}}){{uns.tarixE}}
 • {{reason}}
نمایش
 • {{member.name}} {{member.boardName}}

{{uns.president}}

{{member.name}} {{member.boardName}}

 • {{page}}
ردیفنماد (نام شرکت)تاریخ تعلیق نماددلایلاعضای هیئت مدیرهمدیرعامل
{{$index + 1}}{{uns.symbol}} ({{uns.cname}}){{uns.tarixE}}
 • {{reason}}
نمایش
 • {{member.name}} {{member.boardName}}

{{uns.president}}

{{member.name}} {{member.boardName}}

 • {{page}}