آخرین وضعیت پرونده های شرکت های متقاضی پذیرش

نام شرکت سرمایه ثبت شده
(میلیارد ریال)
مرحله پذیرش تاریخ درخواست پذیرش کسری مدارک - اقدامات باقیمانده نام مشاور پذیرش