0/6

سبد سهام شما

X

سبد سهام خالی است!

نماد
حجم
ارزش
دفعات
معامله
بیشترین
کمترین
قیمت پایانیتسویه
قیمت آخرین
تسویه
روز
قبل
تاثیر
در
شاخص
P/E
EPS
عرضه
تقاضا
مقدار
تغییر
درصد
مقدار
تغییر
درصد
حجم
تعداد
قیمت
قیمت
تعداد
حجم
بورس اوراق بهادار تهران
 • انتخاب بازارهای فعال:
 • بازار اول
 • فرعی اول
 • بازار دوم
 • تاریخ سررسید:
 • همه
 • {{deadline.fa}}
 • زمان بروزرسانی: {{update_interval}}15 ثانیهدقیقه
 • آخرین زمان بروزرسانی: 0:0:0{{up_time.hour}}:{{up_time.min}}:{{up_time.sec}}loading
 • تغییر زمان بروزرسانی
  • 15
  • 30
  • 45
  • 60
ماشین حساب اختیار
  مجموع
-
-
-
نماد
نام
حجم
ارزش
دفعات
معامله
بیشترین
کمترین
قیمت پایانیتسویه
قیمت آخرین
تسویه
روز
قبل
تاثیر
در
شاخص
P/E
EPS
ارزش
بازار
بهترین
عرضه
بهترین
تقاضا
موقعیت باز
قیمت اعمال
بازار
مقدار
تغییر
درصد
(%) YTM
تاریخ
مقدار
تغییر
درصد
(%) YTM
  مجموع
{{sums[0].sumH}}
{{sums[0].sumA}}
{{sums[0].sumT}}
{{sums[1].sumT}}
{{sums[1].sumA}}
{{sums[1].sumH}}
  مجموع
نماد
نماد
{{col.v}}{{col.v}}{{col.v}}{{col.v}}-{{col.v}}--{{col.v}}{{col.v}}-
  مجموع
{{sums[0].sumH}}
{{sums[0].sumA}}
{{sums[0].sumT}}
نماد
نام فارسیحجمارزشدفعات معاملهموقیت بازدارایی پایه نمادقیمت مبنای دارایی پایهاندازه قراردادوجه تضمین لازم روز قبلبیشترینکمترینقیمت تسویهآخرین قیمتتسویه روز قبلبهترین عرضهبهترین تقاضا
درصدمقدارتغییردرصدمقدارتغییر
{{row.namad}}{{row.name}}{{row.hajm}}{{row.arzesh}}{{row.dm}}{{row.mb}}{{row.dpn}}{{row.gmdp}}{{row.ag}}{{row.vtlrg}}{{row.bish}}{{row.kam}}{{row.tpghey}}{{row.tptagh}}{{row.tpdar}}{{row.pghey}}{{row.ptagh}}{{row.pdar}}{{row.tpgheyr}}{{row.ba}}{{row.bt}}

خطا در ارتباط با سرور.