ورودی ها (تمامی فیلدها الزامی است)

محاسبه ارزش قرارداد

~ + ضرایب پوشش ریسک

~ + ~ + نوسان پذیری ضمنی

ورودی های عمومی  

  • تمامی فیلدها الزامی است.
  • فرمت اعداد (صحیح یا اعشاری) را رعایت کنید.
  • تمامی اعداد بایستی مثبت باشند.

ورودی های ویژه محاسبه نوسان پذیری ضمنی  

خروجی (ها)

  • {{error}}
ارزش قرارداد اختیار معامله (ریال)
{{outputs.agh}}
ارزش قرارداد اختیار معامله و ضرایب پوشش ریسک
ارزش قرارداد اختیار معامله (ریال) دلتا (Delta) تتا (Theta) رو (Rho) گاما (Gamma) وگا (Vega)
{{outputs.agh}} {{outputs.delta}} - {{outputs.theta}} - {{outputs.rho}} - {{outputs.gamma}} - {{outputs.vega}} -
ارزش قرارداد اختیار معامله و ضرایب پوشش ریسک نوسان پذیری ضمنی
ارزش قرارداد اختیار معامله (ریال) دلتا (Delta) تتا (Theta) رو (Rho) گاما (Gamma) وگا (Vega)
{{outputs.agh}} {{outputs.delta}} - {{outputs.theta}} - {{outputs.rho}} - {{outputs.gamma}} - {{outputs.vega}} - {{outputs.npn}} -