ميزان پيشرفت پروژه تا اسفند ماه 10/ 12/ 92 حداقل

 اتمام فونداسيون و انجام بيش از 85 درصد ديوارهاي حائل

 اتمام پارت سوم نصب اسكلت تا ابتداي طبقه اول و آغاز پارت چهارم

اتمام سقف پنجم – سقف كليه زيرزمين ها

 تحويل قسمت دوم خريدانواع آهن آلات پروژه در حدود 000/ 700/ 1 كيلوگرم

شايان ذكر است ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه تا اين تاريخ در حدود 60 درصد مي باشد.

  برگزاري مناقصه اجراي كارهاي باقيمانده ساختماني 27 /11/ 92 حداکثر
  ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه تا انتهاي اديبهشت ماه 1/ 3/ 92 حداقل

ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه تا انتهاي اديبهشت ماه به شرح زير مي باشد:

  1. تجهيز كارگاه توسط شركت همپايه
  2. اتمام عمليات خاكبرداري دستي و تحكيم بستر
  3. اجراي بتن مگر زير فونداسيون
  4. اجراي بخشي ازآرماتوربندي و قالب بندي فونداسيون
  5. تخليه آهن آلات خريداري شده دركارخانه ساخت اسكلت فلزي و محل پروژه
  تحويل آهن آلات پروژه27 / 12/ 91 حداقل

پيرو خريد آهن آلات پروژه از شركت هاي ذوب آهن اصفهان، فولاد مباركه اصفهان و فولاد اكسين خوزستان ، آهن آلات مذكوردر محل كارخانه اسكلت سازي پروژه و ميلگردها در محل كارگاه جهت استفاده در فونداسيون، ديوارهاي حائل و سقف هاي بنا تخليه گرديد.

  تحويل زمين به پيمانكار همپايه20 / 12/ 91 حداقل

با ابلاغ برنده مناقصه به شركت همپايه توسط بورس اوراق بهادار تهران  جلسه اي با حضور نمايندگان كارفرما، مديرطرح، مشاور و مجري پروژه در تاريخ 20/12/91 تشكيل و محل اجراي موضوع قرارداد رسما تحويل پيمانكار گرديد.

  تحويل موقت قرارداد گودبرداري و پايدارسازي از شركت مهندسي سروش دريا پي 19/ 12/ 91 حداقل

جلسه اي در تاريخ فوق با حضور نمايندگان كارفرما، مديرطرح، مشاورو پيمانكارتشكيل و موضوع پيمان شركت مذكور تحويل موقت گرديد.

  اعلام برنده مناقصه سازه و فونداسيون پروژه 25/ 11 /91 حداقل

پس از ارزيابي صحت پيشنهادها توسط مدير طرح و مشاور پروژه ، در تاريخ 25/11/91 شركت همپايه، به عنوان برنده مناقصه معرفي گرديد.

بنابراين از اين شركت دعوت گرديد تا در جلسه كميته فني هفتگي مورخ يكشنبه 29/11/91 جهت مصاحبه حضوري و توجيه ويژگي هاي پروژه در محل پروژه حضور بهم رساند.

  برگزاري مناقصه فونداسيون و سازه 23/ 11 / 91 حداقل

در تاريخ 23 /11 /91 ، مناقصه انتخاب پيمانكار فونداسيون ، اسكلت فلزي و سقف ها ي پروژه به متراژ حدود 32هزار مترمربع با حضور كليه عوامل كارفرما، مديرطرح، مشاور و10پيمانكارمنتخب برگزار گرديد .

در اين مناقصه ، به ترتيب سه شركت همپايه- سايول- ايران بورگه حائظ رتبه هاي اول تا سوم شدند.

مقرر گرديد پس از بررسي كارشناسان مشاور و مديرطرح پروژه، نتايج نهايي ظرف دو روز آينده اعلام گردد.

  خريد آهن آلات مورد نياز پروژه 15 /9 / 91 حداقل

به منظور جلوگيري از اثرگذاري نوسانات  قيمت آهن آلات بر پروژه، آهن آلات مصرفي در ساختمان ( ميلگرد و ورق هاي فولادي) توسط مشاور سازه اي پروژه برآورد گرديد و سپس بورس اوراق بهادار تهران اقدام به خريد آهن آلات مصرفي پروژه از كارخانه هاي ذوب آهن اصفهان، فولاد مباركه اصفهان و فولاد اكسين خوزستان نمود.

  دعوت از پيمانكاران منتخب و برگزاري جلسه توجيهي با ايشان 17 /11/ 91 حداقل

 

در تاريخ 17 /11/ 91 معاونت پشتيباني بورس اوراق بهادار  تهران با حضور مشاوران كميته ساختمان و تمامي عوامل اجراي ساختمان مركزي بورس اوراق بهادار تهران در جلسه اي به سوالات و ابهامات نمايندگان عالي رتبه يازده پيمانكار منتخب كه در مرحله پيشين مورد ارزيابي كيفي قرار گرفته بودند پاسخ دادند.

در عين حال در اين جلسه بر موضوعاتي چون داشتن نگاهي ويژه به اين پروژه به دليل اهميت بالاي آن به عنوان نماد بازار سرمايه كشور، لزوم رعايت برنامه زمانبندي پروژه توسط تمام عوامل ، پيشبرد مراحل طراحي و اجرا به صورت همزمان ‏، تاكيد شد.

براساس برنامه زمانبندي پروژه ، كميسيون مناقصه انتخاب پيمانكار سازه و فونداسيون ساختمان در روز دوشنبه 23 /11/ 91 در محل ساختمان حافظ بورس برگزار مي گردد.

  ارسال مدارك جهت ارزيابي فني دعوت شدگان17 /10/ 91 حداقل

 

پس از اتمام مهلت تحويل اسناد ارزيابي به تاريخ شنبه 16/10/91 ، تعداد 15شركت از پيمانكاراني كه اسناد را دريافت نموده بودند، مدارك خود را به مديرطرح تحويل داده اند.

بر اساس برنامه ريزي قبلي ، مديرطرح پروژه نتايج ارزيابي پيمانكارن را تا تاريخ 20/10/91 اعلام مي نمايد. 

  فرآيند انتخاب پيمانكار فونداسيون و اسكلت7 /10/ 91 حداقل

 

در تاريخ 7 /10/ 91 پس از انتخاب  شركت هاي پيمانكاري صاحب صلاحيت و داراي رتبه يك ابنيه و ساختمان از سايت نظام فني و اجرايي كشور و با شرط معتبربودن صلاحيت ايشان براي ليست بلند بدست آمده (23شركت پيمانكاري) دعوتنامه حضور در مناقصه ارسال گرديد.

پيمانكاران تا تاريخ 10 /10/ 91 مهلت دارند تا مدارك اوليه ارزيابي را از مديرطرح دريافت نمايند.

  ارزيابي طرحهای راه يافته به مسابقه طراحي ساختمان مركزي بورس و نتايج داوري اين مسابقه بين المللي15 /5/ 91 حداقل

ارزيابي هشت طرح راه يافته به مسابقه طراحي ساختمان مركزي بورس، نتايج داوري اين مسابقه بين المللي در روز يكشنبه 15 /5/ 91  اعلام و جوايز ايشان اهدا گرديد.
سرانجام پس از يك هفته ارزيابي هشت طرح راه يافته به مسابقه طراحي ساختمان مركزي بورس اوراق بهادار تهران، نتايج داوري اين مسابقه بين المللي در روز يكشنبه 15 /5/ 91 اعلام و جوايز ايشان اهدا گرديد.
رتبه بندي چهارطرح برگزيده نخست بدين شرح مي باشد:
•    طرح شماره 7 به اتفاق آراء  حائز رتبه اول (ويرايش الگوي واسط (واو) از ايران با همکاري دفتر آراونا از شيلي )
•    طرح شماره 5 با اکثريت آراء حائز رتبه دوم(هسته طراحي از ايران با همکاري دفتر هادي تهراني و همکاران از آلمان)
•    طرح شماره 4 با اکثريت آراء حائز رتبه سوم(تدبير عمران ايرانيان از ايران با همکاري دفتر نسرين سراجي از فرانسه )
•    طرح شماره 3 به اتفاق آراء حائز رتبه چهارم (نقش جهان پارس از ايران با همکاري GMP از آلمان)
اضافه ميشود بر همين اساس نمايشگاهي از طرح هاي اين شرکت ها در روز دوشنبه 16 مرداد ماه، از ساعت 9 صبح الي 19 ،  واقع در ساختمان جامعه مشاوران ايران، به آدرس ولنجک، خيابان 26، بلوار دانشجو، نبش گلريزان، شماره 25 براي بازديد علاقه مندان و عموم مردم دائر گرديده است.

 

  اتمام مهلت ارسال مدارك مسابقه 8 شركت منتخب و تحويل اسناد طراحي به مدير طرح7 /5/ 91 حداقل

با پايان يافتن مهلت شصت روزه مشاوران منتخب مسابقه ساختمان مركزي در روز شنبه 7/ 5 /91 ، مدارك مربوط به طراحي از جمله نقشه ها و ماكت و انيميشن مربوط به هر طرح توسط هر هشت مشاور در اختيار مدير طرح قرار گرفت و صحت آنها تاييد گرديد.
 براساس برنامه زمانبندي پس از يك هفته بررسي كميته فني داوران و پس از آن هيات داوري، در روز يكشنبه  15 /5/ 91 نتايج اين رقابت با حضور كليه عوامل پروژه و صاحب نظران بازار سرمايه كشور و همچنين  حوزه ساختمان و ابنيه كشور اعلام و جوايزي بر اساس رتبه به هر مشاور اهدا خواهد شد.
مكان برگزاري اين همايش در سالن اجتماعات ساختمان جامعه مهندسان مشاور ايران خواهد بود.

  برگزاري جلسه توجيهي و بازديد هيات داوران مسابقه طراحي ساختمان مركزي بورس از ساختمان حافظ و محل پروژه -31 /4/ 91 حداقل

صبح روز شنبه 31 /4/ 91 كليه اعضاي ايراني هيات داوران مسابقه طراحي ساختمان مركزي بورس اوراق بهادار تهران در ساختمان حافظ بورس حضور به هم رسانيدند و پس از بازديد از ساختمان فعلي و آشنايي با روند فعاليت هاي بازار، در جلسه اي توجيهي كه با حضور كارفرما و مدير طرح  برگزار شد، شركت نمودند.
در اين ديدار نقطه نظرات كارفرما بيان شد و اعضاي هيات داوران با ديدگاه ها و نيازهاي كارفرما  در ساختمان جديد آشنا شدند.
همچنين در روز سه شنبه 3 /5/ 91 اعضاي هيات داوري به همراه مدير طرح از محل پروژه بازديد بعمل آوردند.

 

  اتمام ساخت شمع هاي ديوار حايل غربي و نصب آنها - 27 /4/ 91 حداقل

پس از اتمام مراحل ساخت شمع هاي ديوار حائل غربي ( ديوار برلني) ، روز شنبه 27تيرماه  تعداد هشت شمع ساخته شده در چاهك هاي پيش بيني شده تعبيه گرديد. از اين پس حجم اصلي كار به عمليات خاكبرداري و حمل آن معطوف مي گردد كه هم اكنون در حال اجرا است.

  آغاز عمليات خاكبرداري - 13 /4/ 91 حداقل

پيرو تحويل زمين به پيمانكار گودبرداري و پايدارسازي در تاريخ 3/3 /91 ، مراحل حفاري چاه هاي محل قرارگيري شمع هاي ديوار حائل واقع در ضلع غربي ساختمان ، مجاور پلاك هاي مسكوني به پايان رسيد و از روز سه شنبه 13 /4 /91 عمليات خاك برداري و پايدارسازي به صورت همزمان آغاز گرديد.

  بازديد نمايندگان مشاوران از ساختمان حافظ بورس - 10 /4/ 91 حداقل

در راستاي برگزاري مسابقه طراحي ساختمان مركزي بورس تهران ، نمايندگان كليه مشاوران در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 30 و 31  خردادماه ، از محل فعلي ساختمان بورس اوراق بهادار تهران بازديد نمودند.


 

علاوه بر اين  در هفته اي كه گذشت،  نمايندگان چهارشركت از همكاران بين المللي اين مشاوران از كشورهاي آلمان ،فرانسه و اتريش نيز به همين منظور از ساختمان حافظ بورس بازديد بعمل آوردند.

 

  راهيابي هشت شركت مهندسان مشاور به مسابقه طراحي-يكشنبه 7 /3/ 91 حداقل

براساس ارزيابي مديرطرح و پس از تصويب كميته فني ، هشت شركت از مهندسان مشاور، به ترتيب بالاترين نمره كسب شده ، جهت برگزاري مسابقه انتخاب شدند .
در ساعت 10 صبح ، جلسه اي با حضور هيات كارفرمايي ، مديرطرح مربوطه و نمايندگان اين هشت شركت در طبقه سوم ساختمان بورس اوراق بهادار تهران برگزار گرديد. در اين جلسه پس از آشنايي و معارفه ، مشاوران از خواسته هاي اصلي كارفرماي اين پروژه و كم و كيف برگزاري مسابقه مطلع گرديدند. در پايان به سوالات نمايندگان اين هشت شركت نيز پاسخ داده شد.

  تحويل زمين به پيمانكار گود برداري - چهارشنبه 3 /3/ 1391 حداقل

پس از انتخاب شركت پيمانكاري سروش دريا پي به عنوان پيمانكار گودبرداري اين پروژه ، صورتجلسه تحويل زمين با حضور نمايندگان كارفرما، مدير طرح و پيمانكار،  امضا و زمين به نماينده اين شركت تحويل گرديد.

  اعلام برنده مناقصه عملیات خاکبرداری و پایدارسازی - یکشنبه 31 /2/ 91 حداقل

شرکت سروش دریاپی با مدیریت عامل دکتر سروش به جهت ارائه پیشنهاد فنی بدیع و متفاوت جهت پایدارسازی و همچنین ارائه كمترين قیمت پیشنهادی  نسبت به سایر شرکت‎کنندگان در مناقصه، به عنوان پیمانکار گودبرداری و پایدارسازی معرفی گردید در همین راستا در جلسه‎ی 31/2/91 ( جلسات هفتگی کمیته فنی و عوامل پروژه در محل پروژه) فرآیند معارفه و توجیه ایشان صورت پذیرفت.

  برگزاری کمیسیون بازگشایی پاکت‎های مناقصه انتخاب پیمانکارگودبرداری-17 /2/ 91 حداقل

در ساعت 8 صبح روز یکشنبه 17/2/91 با حضور تمام اعضای کمیته فنی ، مدیریت طرح، مدیریت امور مالی بورس اوراق بهادار تهران و همچنین حضور سه شرکت از چهار شرکت پيمانكار صاحب صلاحیت كه جهت شركت در مناقصه از سوي مديرطرح، انتخاب شده بودند، پاکت‎های پیشنهاد قیمت و ضمانتنامه هر یک از شرکت‎ها بازگشایی شد.
در پایان پیشنهادات فنی هر چهار شرکت جهت تجزیه و تحلیل و ارزیابی به مدیریت طرح این پروژه تحویل گرديد.

  آغاز عملیات بازسازی و بهسازی حضار پیرامون زمین زمین پروژه - 13 /2/ 91 حداقل

براساس تأکید شهرداری  محترم منطقه بر  الزام به بازسازی حصار موجود در پیرامون سایت پروژه مدیریت طرح پروژه در جلسه کمیته فنی ساختمان موظف گردید ظرف مدت سه هفته اقدام به بازسازی حصار موجود با حفظ موقعیت مکانی فعلی نماید. لازم به ذکر است که رنگ حصار براساس دستورالعمل شهرداری منطقه و طبق کاربری این ساختمان ( کاربری اداری) می‎بایست درمحدوده‎ی رنگ قهوه‎ای باشد.
بر اين اساس از تاريخ 13 /2/ 91 پيمانكار بهسازي حصار پيراموني، فعاليت خود را آغاز نمود.

  اتمام مهلت ارسال مدارک مشاوران -چهارشنبه 20 /2/ 91 حداقل

در پایان این روز 29 مشاور، هريك به همراه یک مشاور معتبر بين المللي، مدارک خود را به مدیر طرح تحویل نمودند.
فرآیند ارزیابی این مشاوران تا پنج‎شنبه 4 خرداد ماه به طول خواهد انجامید.
 

  تمديد مهلت ارسال اسناد شرکت در مسابقه مشاوران --5 /2/ 1391 حداقل

زمان ارائه مدارک مورد نیاز جهت شرکت در ارزیابی شرکت در مسابقه طراحی ساختمان مرکزی بورس اوراق بهادار تهران ده روز دیگه تمدید شد. بر این اساس کلیه علاقمندان موظفند تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه 20/2/91 کلیه اسناد موردنظر خودرا به شرکت توسعه کالبدی آسیا ( مدير طرح پروژه حاضر) تحویل نمایند.
 

  برگزاری جلسه توجیهی برای مشاوران و پاسخگویی به سئوالات آنها - 14 /2/ 1391 حداقل

در جهت شفاف‎سازی هر چه بیشتر و تفهیم دقیق خواسته‎های کارفرمایی و بیان اهمیت‎های این پروژه، از مشاوران علاقمند دعوت گردید تادر ساعت 15 این تاریخ، در سالن همایش هاي ساختمان حافظ بورس.حضور به هم رسانند .
در جلسه فوق‎الذکر در ابتدا مشاوران سئوالات مورد نظر خود را مطرح نمودند و آقای جاویدی معاونت پشتیباني بورس تهران و پس از ایشان آقای مهندس هاشمی مدیرعامل شرکت  توسعه کالبدی آسیا ( مدیر طرح) به کلیه سئوالات ایشان پاسخ دادند.

 

  دعوت از شرکتهای مهندسین مشاور - یکشنبه 27 /1/ 1391 حداقل

براساس برنامه زمانبند ی ارائه شده توسط مدیر طرح پروژه، بوسیله درج آگهی در سه روزنامه همشهری، دنیای اقتصاد و اطلاعات ، از کلیه مشاورین داخلی علاقمند به شرکت در مسابقه‎ی طراحی پروژه ساختمان مركزي بورس اوراق بهادار تهران، دعوت بعمل آمد.

 مشاورين موظفند ، مشاركت يك مشاور بين المللي خبره و داراي سابقه طراحي ساختمان بورس يا نهادهاي مالي مشابه در دنيا را به همراه خود معرفي نمايند.