شرکت های تامین سرمایهنام شرکت   مدیر عامل تاریخ اخذ
 مجوزفعالیت
تلفن  سایت فارسی فعالیت های انجام شده در بورس
(در بخش بازار بدهی) 
لوگو  فایلهای مرتبط
تامین سرمایه امین سعید بداغی  1387/01/28  43692000 fa.aminib.com  روش های مشارکتی:
1) اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر ۹۷۱۱)
2) صندوق پروژه آرمان پرند مپنا (پرند)

روش های استقراضی:
1) صکوک اجاره رایتل (صایتل ۹۰۲)
2) صکوک مرابحه بیمه سلامت
3) صکوک اجاره قائد بصیر (صبصیر)
4) صکوک سلف موازی برق گروه مپنا (سمپنا ۹۷۱)
   فایل
نوین ولی نادی قمی 1387/01/31 84341000 www.novinib.com 1) اوراق مرابحه بناگستر کرانه (صگستر 963)
2) اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر9412)
3) اوراق سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی (صملی 9709)
4) اوراق مشارکت پروژه های شهرداری شیراز (مشیر 612)

معرفی تامین سرمایه نوین
صندوقهای سرمایه گذاری
ابزارهای تامین مالی 
بانک ملت علی قاسمی
ارمکی
1389/11/18 88498803-9 www.mellatib.com
 
امید حبیب رضا حدادی 1390/09/09 88536880 www.omidib.com اوراق مشارکت شهرداری سبزوار (مسبز9711)
معرفی تامین سرمایه امید 
سپهر بهروز زارع 1390/11/05 88193870 www.sepehrib.com 1) اوراق مشارکت شرکت س. صندوق بازنشستگی کارکنان نفت (منفت9810)
2) اوراق گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا (رایان512)
3) اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر612)
4) اوراق مشارکت سینادارو (مسینا964)

 
لوتوس پارسیان علی تیموری
شندی

1390/12/27 88976623 www.parsianlotusib.com 1) اوراق مشارکت سایپا (مساپا955)
2) اوراق اجاره فولاد کاوه کیش (صکاوه706)

 معرفی تامین سرمایه لوتوس پارسیان
آرمان محمودرضا
خواجه نصیری
1390/12/27 88171794-5 www.armanib.com 1) اوراق مشارکت شهرداری اصفهان (مصفها712)
2) اوراق اجاره فولاد کاوه کیش (صکاوه706)

 
کاردان مجید زمانی 1392/11/02 96621100 www.kardan.ir
 معرفی تامین سرمایه کاردان
آباد مسکن محسن فاضلیان 1394/04/01 22096132
22096367
www.abadib.com