توضیح در خصوص معاملات خارج از جلسه معاملاتی شرکتهای: سرمایه‌ گذاری‌ البرز (والبر4)، سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ (وصندوق4)، سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ (وصنعت4)، توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن4) یک شنبه مورخ 16 /01 /1394

16 فروردین 1394 - ساعت 15:20

توضیح در خصوص معاملات خارج از جلسه معاملاتی روز یک شنبه مورخ 16 /01 /1394 قابل ملاحظه می باشد.


به گزارش معاونت بازار- یک شنبه مورخ  16 /01 /1394، تعداد 000ر000ر15 سهم از سهام شرکت  سرمایه‌ گذاری‌ البرز به قیمت پایه هر سهم 611ر2 ریال و به ارزش 39 میلیارد ریال، تعداد 501ر342ر37 سهم از سهام شرکت سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌ به قیمت پایه  هر سهم 889ر1 ریال و به ارزش 70 میلیارد ریال، تعداد 900ر000ر249 سهم از سهام شرکت سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌ به قیمت پایه هر سهم 038ر1 ریال و به ارزش 258 میلیارد ریال، تعداد 442ر920ر162 سهم از سهام شرکت توسعه‌معادن‌وفلزات‌ به قیمت پایه  هر سهم 948 ریال و به ارزش 154 میلیارد ریال،  به صورت معامله خارج از جلسه معاملاتی  انجام شد. معاونت بازار

  • پربازدید ها